MaatschappelijkWerk

Afdeling MaatschappelijkWerk

Het bieden van een klankbord, het gezamenlijk stilstaan bij de situatie, het bieden van een stuk orde met als uiteindelijke doel dat de jongeren zelf weer aan de slag kan gaan met zijn/haar problemen
Ondersteuning
Bemiddeling in conflicten thuis, school of met derde.
Begeleiding van jongeren in moeilijke situaties.
Verlenen van diverse hand- en spandiensten (bijvoorbeeld, invullen van formulieren, bellen met instanties en fungeren als tolk/begeleider in gesprekken met derden)
Informatie en advies geven, voorlichting.
Verwijzing en eventueel begeleiden naar reguliere hulpverlening.
Individuele belangenbehartiging.
Gehandicapten
Problemen omtrent ouderdom Marokkanen.
Problematieke geïsoleerde vrouwen. in samenwerking met.
Spreekuur speciaal voor ouderen voor het lezen van brieven, het invullen van formulieren en begeleiden bij afspraken met instanties.
Trainingen sociale vaardigheden